Beiratkozás a posztliceumba


BEIRATKOZÁS - NAPTÁR

CALENDARUL ADMITERII LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL POSTLICEAL ÎN CADRUL COLEGIULUI NAȚIONAL „KÖLCSEY FERENC” PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019 -2020
Data limită / perioada Ora Activitatea
31 mai 2019 Afişarea metodologiei de admitere în învăţământul postliceal, a tematicii probei scrise şi a bibliografiei recomandate.
Prima sesiune de admitere
15 iulie - 19 iulie 2019 9,00 – 14,00 înscrierea candidaţilor
22 iulie 2019 15,00 Repartizarea candidaţilor pe săli
23 iulie 2019 10,00 - 11,00 Susţinerea probei scrise
23 iulie 2019 12.00 Afişarea rezultatelor
23 iulie 2019 13.00 Termen limită pentru depunerea contestaţiilor
23 iulie 2019 13,00 – 15,00 Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale
A doua sesiune de admitere (daca rămâne loc liber)
26 august-30 august 2019 9,00 – 14,00 înscrierea candidaţilor
2 septembrie 2019 15,00 Repartizarea candidaţilor pe săli
3 septembrie 2019 9,00 – 10,00 Susţinerea probei scrise
3 septembrie 2019 12,00 Afişarea rezultatelor
3 septembrie 2019 13,00 Termen limită pentru depunerea contestaţiilor
3 septembrie 2019 13,00 – 15,00 Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale

METODOLOGIE DE ADMITERE ÎN CLASELE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL POSTLICEAL

ANUL ŞCOLAR 2019-2020

Elaborat de : Szücs Carmen Andrea secretar sef
Director, Prof. Pataki Eniko
Avizat în CA.din data de 17.04.2019
Elaborată în conformitate cu O.M.E.C.T.S nr. 5346/07.11.2011
Art. 1 (1) Admiterea în învăţământul postliceal în anul şcolar 2019-2020 se face pe baza criteriilor generale de admitere in învăţământul postliceal, elaborate de Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului, aprobate prin O.M.E.C.T.S nr. 5346/7.11.2011 şi a prezentei metodologii elaborate de Colegiul National Kölcsey Ferenc Satu Mare, aprobată de către Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ. (2) Admiterea în la şcoala postliceală din cadrul Colegiul National Kölcsey Ferenc Satu Mare se face pe locuri fără taxă. (3) Concursul de admitere se organizează pentru calificarea Asistent medical generalist şi Asistent medical de farmacie (4) Concursul de admitere se organizează în două sesiuni: a. sesiunea de vara b. . sesiunea de toamnă conform calendarului de admitere, parte integrantă a prezentei metodologii. Art. 2. Au dreptul să se înscrie la nivelul de învăţământ postliceal absolvenţii de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat, pe baza următoarelor documente: -în folie protectoare:  Cerere de înscriere tip;  Copie Diploma de bacalaureat sau Certificat de absolvire a liceului (dacă nu are diploma de bacalaureat) / sau adeverinţă de absolvire cls.XII / si Foaia matricola cu cls. IX-XII (se va prezenta şi originalul pentru conformitate)  Copie dupa cartea de identitate; (se va prezenta şi originalul pentru conformitate  Copie dupa certificatul de naştere; (se va prezenta şi originalul pentru conformitate  Copie după certificatul de căsătorie în cazul schimbării numelui; (se va prezenta şi originalul pentru conformitate  Adeverinţă medicală din care să reiasa că este apt pentru şcolarizare şi profesie; original Art. 3. Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul actelor de studii în România toţi candidaţii, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscrişi la concurs cu numele din certificatele de naştere. Art. 4. Înscrierea candidaţilor pentru admiterea în învăţământul postliceal, anul şcolar 2018- 2019, se face conform calendarului de admitere, parte integrantă a prezentei metodologii. Art. 5. a. Admiterea la Colegiul National Kölcsey Ferenc Satu Mare se face pe bază de concurs, bazat pe media de admitere (MA) a. Media de Admitere este media aritmică între media unei probe scrise şi media de bacalaureat b. Calculul mediei de admitere se face astfel : MA= (NTG+MB)/2 Unde: MA media de admitere NTG notă test grilă/ proba scrisă MB medie bacalaureat c. MB, media de bacalaureat pentru candidaţii fără diplomă de bacalaureat se consideră nota 5. Art. 6. Proba scrisă constă într-un test grilă cu 30 de itemi de tipul complement simplu (4 variante de răspuns cu o singură variantă corectă), iar tematica este stabilită la nivelul unităţii de învăţământ. Art.7. Repartizarea pe locuri se va face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere până la ocuparea locurilor disponibile pe specializare. Art. 8. Tematica şi bibliografia sunt anexate prezentei metodologii.
Capitolul II. Înscrierea candidaţilor şi probele de concurs

Art. 8. Cererile de înscriere, însoţite de documentele solicitate se depun la secretariatul şcolii, respectând termenul de înscriere. Actele de studii se depun în copie legalizată, iar celelalte documente sunt certificate pentru conformitate de către unul dintre membrii comisiei de admitere.
Art. 9. Testele vor conţine 30 itemi din materia de Anatomie din clasa a XI - a pentru specialitatea Asistent medical generalist, respectiv pentru clasele de Asistent medical de farmacie: Chimia cls a IX - a si a X - a si Biologie cls a IX - a si a X - a.
Art. 10. Durata probei va fi de 1 oră.
Art. 11. Organizarea Concursului de admitere se realizează de către la Colegiul National Kölcsey Ferenc Satu Mare, respectând prevederile legale şi pe cele ale prezentei metodologii.
Art. 12. (1) Concursul de admitere va fi organizat de Comisia de organizare a concursurilor şi examenelor care se va numi în prezenta metodologie

Comisie de concurs

Art. 12. (1) Concursul de admitere va fi organizat de Comisia de organizare a concursurilor şi examenelor care se va numi în prezenta metodologie Comisie de admitere . (2) Comisia de admitere/inscriere se compune din:  preşedinte – directorul/directorul adjunct/membru CA, profesor cu grad didactic I. al unităţii de învăţământ;  membri - doi profesori din unitatea de învăţământ;  secretar - un cadru didactic sau cadru didactic auxiliar. Art. 13. Comisia de admitere are următoarele atribuţii: 1. înregistrează şi verifică cererile şi documentele anexate, necesare înscrierii; 2. stabileste şi afişează graficul desfăşurării probelor; 3. repartizeaza, nominal, candidaţii în sălile de concurs; 4. întocmeşte listele cu personalul didactic ce va asigura supravegherea candidaţilor, verificarea identităţii acestora şi sigilarea lucrărilor scrise; 5. verifică exactitatea şi corectitudinea transcrierii subiectelor; 6. asigura afişarea, la loc vizibil, a baremului de corectare ; 7. întocmeşte şi afişează tabelul nominal cu rezultatele finale ale concursului; 8. primeşte contestaţiile şi le transmite, sub semnătură, comisiei de rezolvare a contestaţiilor. Art. 14. (1) Membrii Comisiei de admitere au obligaţia de a respecta cu stricteţe Criteriile generale de admitere şi Metodologia elaborată de unitatea de învăţământ. (2) Membrii comisiei de admitere implicaţi în organizarea şi desfăşurarea Concursului de admitere care comit fapte cu caracter infracţional (furnizări de soluţii ale subiectelor, înlocuiri de lucrări, modificări nejustificate de note, facilitarea unor acţiuni sau intenţii de fraudă ale candidaţilor etc.) sau manifestă neglijenţă în îndeplinirea răspunderilor, vor fi sancţionaţi în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Membrii comisiei de admitere vor semna declaraţii în nume propriu cu privire la respectarea Criteriilor generale de admitere şi a Metodologiei de admitere elaborate de unitatea de învăţământ. Art. 15. (1) Comisia de elaborare a subiectelor şi baremelor de evaluare se constituie la propunerea conducerii unităţii de învăţământ, prin decizia directorului, având următoarea componenţă:  preşedinte: profesor grad didactic I  membri: doi profesori pentru specialităţile: biologie  secretar: un cadru didactic sau cadru didactic auxiliar (2) Subiectele şi baremele de evaluare sunt prezentate preşedintelui comisiei de admitere cel mai târziu la ora 8:00 în ziua concursului. Art. 16. înaintea intrării în săli profesorii supraveghetori vor fi instruiţi de preşedintele Comisiei de admitere în legătură cu îndatoririle ce le revin şi cu prevederile Metodologiei de admitere.

Capitolul IV. Comisia de contestaţii

Art. 17. (1). Pentru soluţionarea eventualelor contestaţii ale notelor obtinute la testul grila se constituie Comisia de contestatii, care isi desfasoara activitatea in baza prezentei metodologii de admitere. (2) Comisia de contestaţii se compune din:  preşedinte - directorul/directorul adjunct/membru CA, profesor cu grad didactic I. al Colegiul Național Kölcsey Ferenc Satu Mare;  secretar - cadru didactic auxiliar;  membri evaluatori - două cadre didactice de specialitate, altele decât cele care au corectat iniţial. Art. 18. Contestaţiile lucrărilor scrise se depun la secretariatul Comisiei de admitere, în termen de cel mult, 24 de ore de la afişarea rezultatelor sau conform calendarului. Art. 19. Rezultatele finale vor fi afişate după rezolvarea contestaţiilor.

Capitolul V. Desfăşurarea Concursului de admitere

Art. 20. proba scrisă se desfăşoară în ziua stabilită de Colegiul National Kölcsey Ferenc Satu Mare, iar programul de desfăşurare va fi anunţat cu cel mult 48 de ore înainte. Art. 22. (1) Se interzice accesul candidaţilor în sala de concurs cu mijloace de comunicare la distanţă sau alte materiale informative. (2) In vederea desfăşurării probelor scrise, va fi asigurată supravegherea fiecărei săli de către 2 profesori supraveghetori, care verifică identitatea candidaţilor prin buletinul/cartea de identitate sau paşaport. (3) Pe uşa fiecărei săli vor fi afişate tabele nominale cuprinzând candidaţii repartizaţi. (4) Repartizarea în săli a profesorilor supraveghetori se face de către preşedintele comisiei de admitere, cu un sfert de oră înaintea începerii probei scrise. (5) Accesul candidaţilor în săli se face conform listelor afişate. Art. 23. (1) Accesul candidaţilor în sala de concurs pentru proba scrisă este permis cu maximum 30 minute înainte de începerea probei. Profesorii supraveghetori verifică identitatea acestora pe baza buletinului de identitate şi a tabelului nominal cu candidaţii repartizaţi în sala respectivă. Actele rămân pe masa candidatului pe toată durata desfăşurării probei respective, pentru control. Candidaţii care nu au asupra lor toate actele prevăzute nu sunt primiţi în sala de concurs. (2) Candidaţii vor fi aşezaţi câte unul în bancă, în ordine alfabetică, conform listelor afişate. Fiecare candidat primeşte foaia cu testul grilă, pe care îşi scrie cu majuscule numele, prenumele tatălui, toate prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate. (3) Timpul destinat pentru elaborarea lucrării scrise este de 60 de minute. (4) Se va atrage atenţia candidaţilor că pentru elaborarea lucrării scrise pot folosi numai cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. (5) Evaluarea şi notarea testului grilă se realizează de către profesorii din comisia de evaluare. Art. 24. (1) Preşedintele, secretarul sau un membru al comisiei de admitere verifică, în toate sălile de examen, dacă subiectele multiplicate sunt complete şi corecte. (2) Se interzice preşedintelui, secretarului şi membrilor comisiei, să ofere candidaţilor indicaţii referitoare la rezolvarea subiectelor, să facă modificări ale subiectelor sau ale baremelor. (3) Din momentul distribuirii subiectelor candidaţii nu mai pot intra în sală şi nu pot părăsi sala decât dacă predau testul şi semnează de predarea acestuia . (4) In cazuri excepţionale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoţit de unul dintre profesori, până la înapoierea în sala de examen, în această situaţie timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi prelungit. (5) Profesorii supraveghetori care întră în săli după ce au fost instruiţi şi au semnat fişa de atribuţii, primesc din partea preşedintelui listele cu candidaţii, modelul de proces-verbal pentru predarea-primirea lucrărilor scrise. Art. 25. (1) Rezultatele obţinute de candidat se consemnează într-un proces verbal semnat de membrii şi preşedintele comisiei de admitere. (2) Vor fi admişi în limita locurilor disponibile candidaţii care au obţinut media de admitere minim 5.00 Art. 26. Afişarea rezultatelor se realizează în termen de maxim 24 de ore de la încheierea examenului, la avizierul şcolii. Art. 27. (1) Candidaţii declaraţi admişi a concursului de admitere, dobândesc statutul de elev al Colegiul Național Kölcsey Ferenc Satu Mare şi vor semna în prima zi din şcoală contractul de şcolarizare pentru 3 ani şcolari respectiv 2017-18-19-20. (2) Contractul se semnează în 2 exemplare, între elev şi Colegiul National Kölcsey Ferenc Satu Mare, un exemplar revenindu-i elevului. (3) Nerespectarea prevederilor alin. (2) de către candidat atrage după sine anularea examenului şi pierderea locului.

Capitolul VI. Dispoziţii finale

Art. 28. Preşedinţii comisiilor de admitere, de concurs, de elaborare a subiectelor, a baremelor de corectare, de evaluare a lucrărilor şi de rezolvare a contestaţiilor poartă răspunderea principală pentru corectitudinea desfăşurării concursului, conform atribuţiilor specifice. Art. 29. Preşedintele comisiei de admitere şi al celei de rezolvare a contestaţiilor sunt direct răspunzători de respectarea prezentei metodologii şi de corectitudinea desfăşurării concursului de admitere. Art. 30. Testele grilă şi celelalte documente vor fi păstrate în arhiva unităţii de învăţământ până la sfârşitul anului şcolar respectiv. Art. 31. Anexele 1-3 fac parte din prezenta metodologie, sub rezerva confidenţialităţii (anexa 3). Anexa 1 - calendarul admiterii Anexa 2 - bibliografia admiterii Anexa 3 - contract-cadru de şcolarizare

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE 2018-2019


CALIFICAREA ASISTENT MEDICAL GENERALIST
LOCURI DISPONIBILE - 28

Bibliografie - Anatomia şi Fiziologia Omului -Manual de biologie, Autor:Ioana Arniș, Editura Sigma, clasa a Xl-a, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului Capitolele: Sistemul digestiv, sistemul circulator, sistemul respirator
CALIFICAREA ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE
LOCURI DISPONIBILE - 28

Bibliografie - Chimie
Chimie anorganică
Manual de chimie cls a IX - a, autori Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, Mariana Nedelcu, Editura: LVS Crepuscul
• Capitolul V: Solutii
• Capitolul VII: Acizi ?i baze
Chimie organică
Manual de chimie cls a X - a, autori Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, Mariana Nedelcu, Editura: LVS Crepuscul
• Capitolul IV: Alcooli, Acizi carbosilici
• Capitolul V: Lipide, proteine, hidrocarburi, vitamine
Bibliografie - Biologie
Manual de biologie cls a IX - a, autori Tatiana ?iplic, Sanda Litescu, Cerasela Paraschiv, Editura: Aramis
• Capitolul I: Celula partea structurală ?i functională a organismelor
• Capitolul III: Variabilitatea lumii vii
Ciuperci
Plante
Manual de biologie cls a X - a, autori Stelică Ene, Gheorghită Sandu, Gheorghe Gămăneci Editura: LVS Crepuscul
• Capitolul II:
A. Nutritia
A.1. Nutritia autotrofă
Fotosinteza
Chemosinteza
A.2. Nutritia heterotrofă
Nutritia saprofită
Nutritia parazită
Nutritia mixotrofă
Nutritia simbiontă
Bibliografia se poate consulta la biblioteca colegiului