Beiratkozás a posztliceumba


Felvételi a betöltetlen helyekre

ANUNȚ
Colegiul Na?ional Kölcsey Ferenc anunță organizarea sesiunii a doua de admitere pentru locurile rămase libere la nivel postliceal specializarea Asistent medical de farmacie în data de 8 septembrie 2016 ora 9, la sediul instituției, conform Metodologiei de admitere pentru nivel postliceal an șc. 2016-2017.

FELVÉTELI EREDMÉNYEK

Example fallback content: This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Dokumentum letöltése.


BEIRATKOZÁS - NAPTÁR

CALENDARUL ADMITERII LA COLEGIUL NA?IONAL KÖLCSEY FERENC AN ȘCOLAR 2016 -2017
Data limită / perioada Ora Activitatea
13 iunie 2016- 17 iunie 2016 Afișarea metodologiei de admitere în învățământul postliceal, a tematicii probei scrise și a bibliografiei recomandate.
Prima sesiune de admitere
20 iulie - 26 iulie 2016 9,00 – 14,00 înscrierea candidaților
27 iulie 15,00 Repartizarea candidaților pe săli
28 iulie 10,00 - 11,00 Susținerea probei scrise
29 iulie 12.00 Afișarea rezultatelor
29 iulie 13.00 Termen limită pentru depunerea contestațiilor
29 iulie 13,00 – 15,00 Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale
A doua sesiune de admitere (daca rămâne loc liber)
1 septembrie – 6 septembrie 9,00 – 14,00 înscrierea candidaților
7septembrie 15,00 Repartizarea candidaților pe săli
8 septembrie 9,00 – 10,00 Susținerea probei scrise
9 septembrie 12,00 Afișarea rezultatelor
9 septembrie 13 Termen limită pentru depunerea contestațiilor
9 septembrie 13,00 – 15,00 Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale

METODOLOGIE DE ADMITERE ÎN CLASELE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL POSTLICEAL ASISTENT MEDICAL GENERALIST SI ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE

ANUL ȘCOLAR 2016-2017

Elaborată în conformitate cu O.M.E.C.T.S nr. 5346/07.11.2011 Art. 1 (1) Admiterea în învățământul postliceal în anul școlar 2016-2017 se face pe baza criteriilor generale de admitere in învățământul postliceal, elaborate de Ministerul Educației Cercetării Tineretului și Sportului, aprobate prin O.M.E.C.T.S nr. 5346/7.11.2011 și a prezentei metodologii elaborate de Colegiul National Kölcsey Ferenc Satu Mare, aprobată de către Consiliul de Administrație al unității de învățământ.
(2) Admiterea în la școala postliceală din cadrul Colegiul National Kölcsey Ferenc Satu Mare se face pe locuri fără taxă.
(3) Concursul de admitere se organizează pentru calificarea Asistent medical generalist si Asistent medical de farmacie.
(4) Concursul de admitere se organizează în două sesiuni:
a. sesiunea de vara
b. . sesiunea de toamnă conform calendarului de admitere, parte integrantă a prezentei metodologii.
Art. 2. Au dreptul să se înscrie la nivelul de învățământ postliceal absolvenții de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat, pe baza următoarelor documente:
-în folie protectoare:
- Cerere de înscriere tip;
- Copie legalizată după Diploma de Bacalaureat,
- Copie dupa cartea de identitate;
- Copie dupa certificatul de naștere;
- Copie după certificatul de căsătorie în cazul schimbării numelui;
- Adeverință medicală din care să reiasa că este apt pentru școlarizare și profesie;
Art. 3. Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul actelor de studii în România toți candidații, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscriși la concurs cu numele din certificatele de naștere.
Art. 4. Înscrierea candidaților pentru admiterea în învățământul postliceal, anul școlar 2016- 2017, se face conform calendarului de admitere, parte integrantă a prezentei metodologii.
Art. 5. a. Admiterea la Colegiul National Kölcsey Ferenc Satu Mare se face pe bază de concurs, bazat pe media de admitere (MA)
a. Media de Admitere este media aritmică între media unei probe scrise și media de bacalaureat
b. Calculul mediei de admitere se face astfel : MA= (NTG+MB)/2
Unde: MA media de admitere
NTG notă test grilă/ proba scrisă
MB medie bacalaureat
c. MB, media de bacalaureat pentru candidații fără diplomă de bacalaureat se consideră nota 5.
Art. 6. Proba scrisă constă într-un test grilă cu 30 de itemi de tipul complement simplu (4 variante de răspuns cu o singură variantă corectă), iar tematica este stabilită la nivelul unității de învățământ.
Art.7. Repartizarea pe locuri se va face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere până la ocuparea locurilor disponibile pe specializare.
Art. 8. Tematica și bibliografia sunt anexate prezentei metodologii.

Capitolul II. înscrierea candidaților și probele de concurs

Art. 8. Cererile de înscriere, însoțite de documentele solicitate se depun la secretariatul școlii, respectând termenul de înscriere. Actele de studii se depun în copie legalizată, iar celelalte documente sunt certificate pentru conformitate de către unul dintre membrii comisiei de admitere.
Art. 9. Testele vor conține 30 itemi din materia de Anatomie din clasa a XI - a pentru specialitatea Asistent medical generalist, respectiv pentru clasele de Asistent medical de farmacie: Chimia cls a IX - a si a X - a si Biologie cls a IX - a si a X - a.
Art. 10. Durata probei va fi de 1 oră.
Art. 11. Organizarea Concursului de admitere se realizează de către la Colegiul National Kölcsey Ferenc Satu Mare, respectând prevederile legale și pe cele ale prezentei metodologii.
Art. 12. (1) Concursul de admitere va fi organizat de Comisia de organizare a concursurilor și examenelor care se va numi în prezenta metodologie

Comisie de admitere

(2) Comisia de admitere/inscriere se compune din:
- președinte – directorul/directorul adjunct/membru CA, profesor cu grad didactic I. al unității de învățământ;
- membri - doi profesori din unitatea de învățământ;
- secretar - un cadru didactic sau cadru didactic auxiliar.
Art. 13. Comisia de admitere are următoarele atribuții:
1. înregistrează și verifică cererile și documentele anexate, necesare înscrierii;
2. stabileste și afișează graficul desfășurării probelor;
3. repartizeaza, nominal, candidații în sălile de concurs;
4. întocmește listele cu personalul didactic ce va asigura supravegherea candidaților, verificarea identității acestora și sigilarea lucrărilor scrise;
5. verifică exactitatea și corectitudinea transcrierii subiectelor;
6. asigura afișarea, la loc vizibil, a baremului de corectare ;
7. întocmește și afișează tabelul nominal cu rezultatele finale ale concursului;
8. primește contestațiile și le transmite, sub semnătură, comisiei de rezolvare a contestațiilor.
Art. 14. (1) Membrii Comisiei de admitere au obligația de a respecta cu strictețe Criteriile generale de admitere și Metodologia elaborată de unitatea de învățământ.
(2) Membrii comisiei de admitere implicați în organizarea și desfășurarea Concursului de admitere care comit fapte cu caracter infracțional (furnizări de soluții ale subiectelor, înlocuiri de lucrări, modificări nejustificate de note, facilitarea unor acțiuni sau intenții de fraudă ale candidaților etc.) sau manifestă neglijență în îndeplinirea răspunderilor, vor fi sancționați în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Membrii comisiei de admitere vor semna declarații în nume propriu cu privire la respectarea Criteriilor generale de admitere și a Metodologiei de admitere elaborate de unitatea de învățământ.
Art. 15. (1) Comisia de elaborare a subiectelor și baremelor de evaluare se constituie la propunerea conducerii unității de învățământ, prin decizia directorului, având următoarea componență:
- președinte: profesor grad didactic I
- membri: doi profesori pentru specialitățile: biologie
- secretar: un cadru didactic sau cadru didactic auxiliar
(2) Subiectele și baremele de evaluare sunt prezentate președintelui comisiei de admitere cel mai târziu la ora 8:00 în ziua concursului.
Art. 16. înaintea intrării în săli profesorii supraveghetori vor fi instruiți de președintele Comisiei de admitere în legătură cu îndatoririle ce le revin și cu prevederile Metodologiei de admitere.

Capitolul IV. Comisia de contestații

Art. 17. (1). Pentru soluționarea eventualelor contestații ale notelor obtinute la testul grila se constituie Comisia de contestatii, care isi desfasoara activitatea in baza prezentei metodologii de admitere.
(2) Comisia de contestații se compune din:
- președinte - directorul/directorul adjunct/membru CA, profesor cu grad didactic I. al Colegiul National Kölcsey Ferenc Satu Mare;
- secretar - cadru didactic auxiliar;
- membri evaluatori - două cadre didactice de specialitate, altele decât cele care au corectat inițial.
Art. 18. Contestațiile lucrărilor scrise se depun la secretariatul Comisiei de admitere, în termen de cel mult, 24 de ore de la afișarea rezultatelor sau conform calendarului.
Art. 19. Rezultatele finale vor fi afișate după rezolvarea contestațiilor.

Capitolul V. Desfășurarea Concursului de admitere

Art. 20. proba scrisă se desfășoară în ziua stabilită de Colegiul National Kölcsey Ferenc Satu Mare, iar programul de desfășurare va fi anunțat cu cel mult 48 de ore înainte.
Art. 22. (1) Se interzice accesul candidaților în sala de concurs cu mijloace de comunicare la distanță sau alte materiale informative.
(2) In vederea desfășurării probelor scrise, va fi asigurată supravegherea fiecărei săli de către 2 profesori supraveghetori, care verifică identitatea candidaților prin buletinul/cartea de identitate sau pașaport.
(3) Pe ușa fiecărei săli vor fi afișate tabele nominale cuprinzând candidații repartizați.
(4) Repartizarea în săli a profesorilor supraveghetori se face de către președintele comisiei de admitere, cu un sfert de oră înaintea începerii probei scrise.
(5) Accesul candidaților în săli se face conform listelor afișate.
Art. 23. (1) Accesul candidaților în sala de concurs pentru proba scrisă este permis cu maximum 30 minute înainte de începerea probei. Profesorii supraveghetori verifică identitatea acestora pe baza buletinului de identitate și a tabelului nominal cu candidații repartizați în sala respectivă. Actele rămân pe masa candidatului pe toată durata desfășurării probei respective, pentru control. Candidații care nu au asupra lor toate actele prevăzute nu sunt primiți în sala de concurs.
(2) Candidații vor fi așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică, conform listelor afișate. Fiecare candidat primește foaia cu testul grilă, pe care își scrie cu majuscule numele, prenumele tatălui, toate prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate.
(3) Timpul destinat pentru elaborarea lucrării scrise este de 60 de minute.
(4) Se va atrage atenția candidaților că pentru elaborarea lucrării scrise pot folosi numai cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră.
(5) Evaluarea și notarea testului grilă se realizează de către profesorii din comisia de evaluare.
Art. 24. (1) Președintele, secretarul sau un membru al comisiei de admitere verifică, în toate sălile de examen, dacă subiectele multiplicate sunt complete și corecte.
(2) Se interzice președintelui, secretarului și membrilor comisiei, să ofere candidaților indicații referitoare la rezolvarea subiectelor, să facă modificări ale subiectelor sau ale baremelor.
(3) Din momentul distribuirii subiectelor candidații nu mai pot intra în sală și nu pot părăsi sala decât dacă predau testul și semnează de predarea acestuia .
(4) In cazuri excepționale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoțit de unul dintre profesori, până la înapoierea în sala de examen, în această situație timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi prelungit.
(5) Profesorii supraveghetori care întră în săli după ce au fost instruiți și au semnat fișa de atribuții, primesc din partea președintelui listele cu candidații, modelul de proces-verbal pentru predarea-primirea lucrărilor scrise.
Art. 25. (1) Rezultatele obținute de candidat se consemnează într-un proces verbal semnat de membrii și președintele comisiei de admitere.
(2) Vor fi admiși în limita locurilor disponibile candidații care au obținut media de admitere minim 5.00
Art. 26. Afișarea rezultatelor se realizează în termen de maxim 24 de ore de la încheierea examenului, la avizierul școlii.
Art. 27. (1) Candidații declarați admiși a concursului de admitere, dobândesc statutul de elev al Colegiul National Kölcsey Ferenc Satu Mare și vor semna contractul de școlarizare pentru 3 ani școlari respectiv 2016-17-18-19.
(2) Contractul se semnează în 2 exemplare, între elev și Colegiul National Kölcsey Ferenc Satu Mare, un exemplar revenindu-i elevului.
(3) Nerespectarea prevederilor alin. (2) de către candidat atrage după sine anularea examenului și pierderea locului.

Capitolul VI. Dispoziții finale

Art. 28. Președinții comisiilor de admitere, de concurs, de elaborare a subiectelor, a baremelor de corectare, de evaluare a lucrărilor și de rezolvare a contestațiilor poartă răspunderea principală pentru corectitudinea desfășurării concursului, conform atribuțiilor specifice.
Art. 29. Președintele comisiei de admitere și al celei de rezolvare a contestațiilor sunt direct răspunzători de respectarea prezentei metodologii și de corectitudinea desfășurării concursului de admitere.
Art. 30. Testele grilă și celelalte documente vor fi păstrate în arhiva unității de învățământ până la sfârșitul anului școlar respectiv.
Art. 31. Anexele 1-3 fac parte din prezenta metodologie, sub rezerva confidențialității (anexa 3). Anexa 1 - calendarul admiterii Anexa 2 - bibliografia admiterii Anexa 3 - contract-cadru de școlarizare

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE 2016-2017


CALIFICAREA ASISTENT MEDICAL GENERALIST
LOCURI DISPONIBILE - 28

Bibliografie - Anatomia și Fiziologia Omului -Manual de biologie, Autor:Ioana Arni?, Editura Sigma, clasa a Xl-a, aprobate de Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului Capitolele: Sistemul digestiv, sistemul circulator, sistemul respirator
CALIFICAREA ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE
LOCURI DISPONIBILE - 28

Bibliografie - Chimie
Chimie anorganică
Manual de chimie cls a IX - a, autori Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, Mariana Nedelcu, Editura: LVS Crepuscul
• Capitolul V: Solutii
• Capitolul VII: Acizi ?i baze
Chimie organică
Manual de chimie cls a X - a, autori Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, Mariana Nedelcu, Editura: LVS Crepuscul
• Capitolul IV: Alcooli, Acizi carbosilici
• Capitolul V: Lipide, proteine, hidrocarburi, vitamine
Bibliografie - Biologie
Manual de biologie cls a IX - a, autori Tatiana ?iplic, Sanda Litescu, Cerasela Paraschiv, Editura: Aramis
• Capitolul I: Celula partea structurală ?i functională a organismelor
• Capitolul III: Variabilitatea lumii vii
Ciuperci
Plante
Manual de biologie cls a X - a, autori Stelică Ene, Gheorghită Sandu, Gheorghe Gămăneci Editura: LVS Crepuscul
• Capitolul II:
A. Nutritia
A.1. Nutritia autotrofă
Fotosinteza
Chemosinteza
A.2. Nutritia heterotrofă
Nutritia saprofită
Nutritia parazită
Nutritia mixotrofă
Nutritia simbiontă
Bibliografia se poate consulta la biblioteca colegiului