Üdvözöljük a Kölcsey Ferenc Főgimnázium Weblapján

Iskolánk a Partium egyik legjelentősebb magyar nyelvű gimnáziuma. 1042 diákot oktat anyanyelvén óvodától a posztliceális képzésig

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Különbözeti vizsgatárgyak a 2021-2022-es tanévre:

2020-2021 szakról 2021-2022 szakra Különbözeti
IX.E, IX.D Társadalom-tudomány- intenzív angol/bilingvX.B természet-tudomány-intenzív angol/informatika-intenzív angol informatika, matematika, fizika, kémia, biológia
IXB természettudomány-intenzív angolX.A Matem-informatika-intenzív informatika informatika
X.B Matem-informatika, intenzív angolXI.E Társadalomtudomány- intenzív angoltörténelem, földrajz, pszihológia
IX.B természettudomány-intenzív angolX.B Matem-informatika, intenzív angol
X.A Matem-informatika-intenzív informatikaXI.C természettudomány-intenzív angol angol
IX.D Társadalom-tudomány- bilingv németX.B természettudomány-intenzív angol informatika, matematika, fizika, kémia, biológia, angol
XI.B Matem-informatika, intenzív angolXII.F Társadalom-tudomány történelem, földrajz, szociológia, közgazdaságtan, rajz, ének, TIC (ECDL)
szakiskolaX.E Társadalomtudomány- intenzív angol/bilingv román, magyar, angol, francia, fizika, logika, ének, rajz, TIC
szakiskolaX.C Természettudomány-intenzív angol román, magyar, angol, francia, matematika, fizika, ének, rajz, TIC, informatika

különbözeti vizsgák követelményei

A PSZICHOLÓGIA KÜLÖNBÖZETI VIZSGA TÉMAKÖREI - X.-ből XI.-be

A SZEMÉLYISÉG SZERKEZETE ÉS FEJLŐDÉSE
A személyiség általános jellemzése
A temperamentum
A jellem
A képességek
Az intelligencia
A LELKI FOLYAMATOK ÉS A SZEMÉLYISÉG FEJLŐDÉSÉBEN BETÖLTÖTT SZEREPÜK
Az érzékelés és észlelés
A gondolkodás
A kreativitás
Az emlékezet
A motiváció

CLASA A X.E- profil științe sociale- engleză intensiv

GRAMATICĂ:
Modal verbs- present and past modals
Passive Voice- passive structures, passive with two objects, impersonal passive
Conditional Clauses – type 1,2,3
Wishes and regrets
Tenses- Present, Past and Future
Reported Speech- Imperative; statements; questions; special reporting verbs
TEMATICĂ:
Food
Moods and Feelings
Communication
Technology
Travelling and Tourism
Prof. Franczia Réka

Topics for English Differential Exam Class – 10C - Teacher - Polacsek Annamária

I. GRAMMAR
- ENGLISH TENSES
-CAUSATIVE
-PASSIVE VOICE
-REPORTED SPEECH
II.VOCABULARY
-FAMILY
-TRAVELLING
-ENTERTAINMENT
- III.WRITING
-INFORMAL LETTER
-REVIEW
IV. SPEAKING
-GENERAL QUESTIONS
-COMPARING PICTURES

IX osztályt végzettek számára, intenzív informatika osztályba – különbözeti anyag

TUDNI KELL a DIV és MOD szerepét:
- a MOD 10 --> megadja az a utolsó számjegyét
- a DIV 10 –> „levágja” az a utolsó számjegyét
- a MOD 2 = 0 –> az a páros szám
- a MOD 2 <> 0 –> az a páratlan szám
- !!! a DIV és a MOD csak egész számokon használható, valósakon nem
- a DIV b,vagy [a/b] –> a hányados egész része (pl. 9 DIV 4=2, 3 DIV 5 =0 )
- a MOD b –> osztási maradék (pl. 9 MOD 4=1, 3 MOD 5 =3 )
- ha a MOD b =0 –> az a szám osztható b-vel , vagy b osztója a-nak

ALAPALGORITMUSOK LISTÁJA
1. Természetes szám számjegyeivel kapcsolatos algoritmusok: szj:=szam mod 10;
1.a Számjegyek összege, szorzata, száma, legkisebb/legnagyobb számjegy
1.b Hátulról előre olvasott szám (tükör képzése), tükör-e a szám?
1.c Új szám alkotása bizonyos számjegyekből, sorrend marad az eredeti
2.Természetes szám osztóival kapcsolatos algoritmusok
2.aOsztók kiiratása, összege, száma összes osztó
2.bValódi osztók 1 és önmaga nélkül
2.c Tökéletes szám-e? nála kisebb osztók összege=szam
2.dPrím-e?
3. Fibonacci szám-e?
4. Két természetes szám Lnko, Lkkt (kivonással és osztással is –Euklidesz algoritmusa)
5. Prímtényezőkre bontás (hatványos alak)

Az egydimenziós tömb (vektor) - és rajta végezhető műveletek:
ALAP PROGRAMOZÁSI TÉTELEK
- Összegzés

sum:=0; ciklusban... sum:= sum+szam; ....ciklusvége
- Megszámlálás
db:=0; ciklusban... db:= db+1; ....ciklusvége
- Eldöntés
van:=false;
- ciklusban... ha szam olyan akkor van:=true ; ....
ciklusvége(CV)
- Min/Max számolás
- Kiválogatás
k:=0; ciklusban
... if szam olyan then begin k:=k+1; X[k]:=szam;end;CV;
- Szétválogatás mint előbbi, de két vektorba teszi, egyikbe az olyat, másikba a többit
- Elem törlése, beszúrása vektorba
- Rendezési algoritmusok
--közvetlen cserével, (kiválasztásos)
for i:= 1 to n-1 do
for j:= i+1 to n do....
-- buborékos,
- Keresések (lineáris / bináris)
- Összefésülés
- Gyakoriságvektor (statisztika vektor)

IX osztályt végzettek számára, informatika intenzív angol/természettudomány osztályba – különbözeti anyag

TUDNI KELL a DIV és MOD szerepét:
- a MOD 10 --> megadja az a utolsó számjegyét
- a DIV 10 –> „levágja” az a utolsó számjegyét
- a MOD 2 = 0 –> az a páros szám
- a MOD 2 <> 0 –> az a páratlan szám
- !!! a DIV és a MOD csak egész számokon használható, valósakon nem
- a DIV b,vagy [a/b] –> a hányados egész része (pl. 9 DIV 4=2, 3 DIV 5 =0 )
- a MOD b –> osztási maradék (pl. 9 MOD 4=1, 3 MOD 5 =3 )
- ha a MOD b =0 –> az a szám osztható b-vel , vagy b osztója a-nak

ALAPALGORITMUSOK LISTÁJA
1. Természetes szám számjegyeivel kapcsolatos algoritmusok: szj:=szam mod 10;
1.a Számjegyek összege, szorzata, száma, legkisebb/legnagyobb számjegy
1.b Hátulról előre olvasott szám (tükör képzése), tükör-e a szám?
1.c Új szám alkotása bizonyos számjegyekből, sorrend marad az eredeti
2.Két természetes szám Lnko, Lkkt (kivonással és osztással is –Euklidesz algoritmusa)

Témakörök – különbözeti vizsga TIC

1.Microsoft Word:
- Karakterek formázása
- Bekezdések formázása
- Listák
- Beszúrások: táblázatok, alakzatok, képek, WordArt-ok, linkek, fejlécek, láblécek, oldalszámok, szimbólumok, vízjelek, oldalszegélyek, hátterek
- Oldalformázások: oszlopkra tördelés, papírméret, margók, oldalirány
2.Microsoft Excel:
- Táblázatok formázása: adattípusok, igazítások cellán belül, karakterformázások, szegélyek, hátterek
- Összeg-, átlag-, minimum-, maximumszámítás, megszámlálás, feltételes függvény használata
- Diagramok beszúrása és formázása
3.Microsoft PowerPoint
- Bemutatók készítése
- Beszúrások: diák, táblázatok, alakzatok, képek, diagramok, videók, láblécek, diaszámok, szimbólumok, diahátterek
- Áttűnések, animációk

TÖRTÉNELEM – KÜLÖNBÖZETI VIZSGA

Különbözeti vizsgára kell a X. osztályos tananyag, különös tekintettel azokra a témákra, amik érettségire szükségesek. Ezek a következők:
- A román országok és a keleti kérdés: A fanarióta korszak, A keleti kérdés
- Az 1848-as forradalom a román országokban
- Néphatalom és önkényuralom 1848 után: A modern Románia kialakulása
- Románia az első világháborúban. A Nagy Egyesülés
- Románia a két világháború között: Regionális szövetségek. Románia 1938-ban
- Románia a második világháborúban
- Kommunizmus Romániában
Írásbeli és szóbeli vizsga lesz.
Írásbelin a vizsgázók egy szövegelemzést fognak kapni, továbbá egy kifejtős, esszé típusú feladatot.
Példa írásbeli vizsgára:
KÜLÖNBÖZETI VIZSGA
10 pont hivatalból jár.
I. tétel – 45 pont, II. tétel – 45 pont
I. Olvasd el figyelmesen az alábbi forrást: (45 pont) „Cernăuțiban egy forradalmi bizottság alakul, melyben olyan forradalmárok vannak, akik átkeltek a Kárpátokon és amely szoros kapcsolatot tart fenn a Iașiban alakult bizottsággal, amelynek tagjai az ellenzék legjelesebb képviselői voltak. [...] Annak ellenére, hogy a katonai beavatkozás elkerülésének gondja továbbra is mérsékletességet követelt az események lebonyolításában és a kérések megfogalmazásában, amint a forradalom az egész román térséget átfogta, a nemzeti oldal lett a meghatározó. [...] Vasile Alecsandri és Costache Negri közölték N. Bălcescuval azon «óhajukat» [...], hogy «egyesüljenek Havasalfölddel egyazon kormány és ugyanazon alkotmány alatt» [...]. Gh. Ghica értesítette C. Negrit, hogy a Iași-ak az alkotmány megszövegezésével foglalkoznak és [...] közölte véleményét a két fejedelemség egyesülésével kapcsolatosan. [...] P. Mavrogheni, szintén tudatta C. Negrivel azon szándékot, hogy Moldvának egy, a havasalföldihez hasonló alkotmány készüljön el, kiemelve, hogy semmilyen diverzió nem fogja eltántorítani az egyesülés magasztos céljának megvalósításától. Ebben a szellemben [...] szerkesztette meg 1848 augusztusában M. Kogălniceanu A moldvai nemzeti párt kívánságai című dokumentumot, amely a fejedelemségekben megfogalmazódott programpontok kifejeződése. Nem lévén hivatalos jellege, a program olyan kéréseket is tartalmazhatott, amelyeket taktikai meggondolásból nem foglalhattak bele sem a Kérvény-kiáltványba, sem a havasalföldi Kiáltványba. [...] Moldva és Havasalföld egyesülése mellett foglalva állást - mely lépés az az alappillér, mely nélkül «az egész nemzeti egység építménye összeomlik» -, a program azon elveket fogalmazza meg, amelynek mentén a modern román államot kellene megszervezni: teljes körű autonómia, egyenlőség polgári és politikai jogok tekintetében, a társadalom minden rétegéből származó képviselőkből alkotott nemzetgyűlés (amelynek soraiból lesz kijelölve az uralkodó is), miniszteri felelősségvállalás, sajtószabadság, személyi szabadság [...], a kolostori földek államosítása, a kiváltságok és rangok megszüntetése, a jobbágyfelszabadítás és földosztás a parasztoknak kártérítés ellenében.” (Gh. Platon, Románia újkori történelme)
A fenti szövegekből kiindulva teljesítsd a következő feladatokat:
1. Nevezzétek meg, a forrás alapján, azt a történelmi térséget, ahol a Kiáltványt elfogadták.5 pont
2. Az A forrás alapján írjatok két olyan információt, melyek között ok-okozati összefüggés van, pontosítva mindkét információ szerepét (ok, illetve okozat) 7 pont
3. Nevezzétek meg, a forrás alapján, az 1848 augusztusában kidolgozott forradalmi program nevét és szerzőjét! 5 pont
4. Említsetek meg, az adott forrás alapján, két, az alkotmányra vonatkozó információt. 8 pont
5. Alkossatok, a szöveg alapján, egy nézőpontot a létrehozandó román állam szervezési alapelveivel kapcsolatosan, és támasszátok alá két, a forrásból választott információval. 10 pont
6. Mutassátok be a Havasalföldi forradalom lefolyását. 10 pont
II. Mutasd be kb. egy oldalban Románia szereplését az I. világháborúban! (45 pont)
- azon katonai-politikai szövetségek megnevezése, melyek tagja volt Románia az I. világháborúban – 6 pont
- egy katonai-politikai szövetséghez való csatlakozás körülményeinek bemutatása – 8 pont
- Románia I. világháborúba való belépésének bemutatása – 6 pont
- román hadműveletek bemutatása az I. világháborúban – 6 pont
- a különbéke megkötésének körülményei és a feltételek bemutatása – 13 pont (7 + 6 pont)
- Románia diplomáciai helyzete a Nagy Háború befejezésekor – 6 pont
Pontozom a megfelelő történelmi szakkifejezések használatát, az esszé szerkezetét, az ok-okozati összefüggések bemutatását, a saját álláspont kifejezését és alátámasztását történelmi érvekkel. A logikus felépítés, következetesség, az időrendi (kronológiai) sorrend betartása, az okok és következmények bemutatása szintén fontos szempontok. Tartsd be az esszé terjedelmére vonatkozó kitételt is!
Muhi Csilla

KÜLÖNBÖZETI VIZSGA - TÖRTÉNELEM

IX. osztály
1. Trákok és géta-dákok
2. A dák királyság
3. A Római Birodalom: királyság, köztársaság, császárság kora
4. A román nép kialakulása. Róma pecsétje. A római világ és a barbárok. Vándornépek és rómaiak Dáciában
5. Hűbéri államok a románok lakta térségben: Erdély, Havasalföld, Moldva, Dobrudzsa
6. A Román Országok és a szomszédos államok a középkorban (XIV-XVI. sz.): Mircea cel Bătrân. Hunyadi János. Vlad Ţepeş. Ştefan cel Mare. Mihai Viteazul

X. osztály
1. A Román Országok és a Keleti Kérdés. A fanarióta korszak.
2. Az 1848-as forradalom a Román Országokban
3. Egység és függetlenség a XIX. század második felében – a modern Románia kialakulása
4. Szellemi és művészeti irányzatok
5. Románia az I. világháborúban. Az 1918-as Nagy Egyesülés
6. Államformák. Kormányformák: 1. monarchia, 2. köztársaság. Kormányzati rendszerek: 1. parlamentáris rendszer, 2. elnöki rendszer, 3. félelnöki rendszer
7. Románia 1938-ban. Románia a II. világháborúban
8. Kommunizmus Romániában: belpolitika, külpolitika
Prof. Csorján Árpád

Különbözeti vizsga fizikából IX-ből X.-ik osztályba

MECHANIKA
1.Kinematika
- Sebesség
- Gyorsulás
- Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás törvényei (sebességtörvény, úttörvény, Galilei egyenlet)
2.Dinamika
- Alaptörvények
- Erő
- Erőtípúsok (gravitációs erő, feszítőerő, rugalmaserő, súrlódási erő, merőleges nyomóerő)
3. Mechanikai munka és energia
- Mechanikai munka
- Mechanikai hatásfok
- Mechanikai teljesítmény
- Mozgási energia
- Helyzeti energia
- Mechanikai energia megmaradása

A PSZICHOLÓGIA KÜLÖNBÖZETI VIZSGA TÉMAKÖREI - X.-ből XI.-be

A SZEMÉLYISÉG SZERKEZETE ÉS FEJLŐDÉSE
A személyiség általános jellemzése
A temperamentum
A jellem
A képességek
Az intelligencia
A LELKI FOLYAMATOK ÉS A SZEMÉLYISÉG FEJLŐDÉSÉBEN BETÖLTÖTT SZEREPÜK
Az érzékelés és észlelés
A gondolkodás
A kreativitás
Az emlékezet
A motiváció

A KEMIA KÜLÖNBÖZETI VIZSGA TÉMAKÖREI - X.-ből XI.-be

Az atom – felépítése, elektronszerkezet, elektronkonfiguráció
Az elemek elektronszerkezete, a periódusos rendszerben elfoglalt helyük és tulajdonságaik közötti összefüggés
Ionok, atomok és molekulák közötti kölcsönhatások
Oldatok
Savak és Bázisok

Különbözeti vizsga témák Biológia

1.Az eukarióta sejt felépítése
2.A sejtosztódás típusai (mitózis, meiózis)
3.Az öröklődés törvényszerűségei (Mendel törvények, más típusú öröklődés)
4. A vírusok és a baktériumok felépítése

Szociológia:

A vallás,
A család,
A társadalmi problémák,
Politikai rendszerek és politikai pártok,
A szocializáció szinterei

Logika:

A fogalom,
Kategorikus kijelentések,
Szillogizmus

Különbözeti vizsga - Földrajz:

IX. osztály
1. A Föld tengely körüli forgása
2. A Föld keringő mozgása a Nap körül
3. A földrajzi koordináták
4. A földfelszín kartográfiai ábrázolása
5. A földkéreg domborzata
6. A domborzati formák osztályozása eredetük szerint
7. A földi atmoszféra felépítése és szerkezete
8. Földünk éghajlati övezetei
9. A világóceán és jellemzői
10. A szárazföldi vizek és jellegzetességeik
térképismeret, gyakorlati alkalmazások

X. osztály
1. Államok és regionális államcsoportosulások
2. A népesség dinamikája. A természetes szaporulat
3. A népesség térbeli mozgása
4. A népesség földrajzi elterjedése
5. Népességszerkezet
6. A népességtömörülés formái. Metropoliszok és megalopoliszok.
7. A város alaprajza
8. A kőzetburok (litoszféra) erőforrásai
9. A Föld iparvidékei
10. Közlekedési utak és szállítás
térképismeret, gyakorlati alkalmazások

A KÖZGAZDASÁGTAN KÜLÖNBÖZETI VIZSGA TÉMAKÖREI

1.Bevezetés a közgazdaságtanba
2.A kereslet
3.A kínálat
4.Az alternatív költség
5.A termelési tényezők
6.A termelékenység
7.A gazdasági hasznosság
8.A profit
9.A pénzpiac
10.A tőkepiac
11.Infláció
12.Munkanélküliség
13.Gazdasági növekedés

HÍREK


2021-06-08 Kilencedik osztályba bilingv ás óvodapedagógus szakra készülőknek figyelmébe
link - PO procedura probe aptitudine admitere 2021 link - ANEXA 1 ORDIN 3721_2021 link - metodologia probelor de aptitudini si verificare a cunostintelor lb. moderna ptr admitere cls.vocational si bilingv.pdf link - anexe_OME 3721_2021_MODIF_omec_5457_admitere_liceu

2021-05-21 Nulladik osztályba felvett gyerekek névsora

link - NÉVSOR

Nem maradt betöltetlen helyFennmaradt helyek

2021-05-06 Kivételes siker informatikából - kölcseys diákok Magyarország nemzetközi diákolimpiai csapatában
link - Szatmar.ro

2021-03-15 Március 15 a Kölcseyben
link - YouTube

2021-03-07 Bemutatkozunk az előkészítőbe iratkozóknak
Tisztelt Szülők! Hamarosan sor kerül a szeptemberben előkészítő osztályt kezdő kisdiákok beiratkozására. Az iskolaválasztás fontos döntés minden család életében. Sajnos az eddigi években megszokott nyílt napra idén a járványhelyzet miatt nem kerülhet sor. Mégis, szeretnénk, ha bárki, aki érdeklődik az iskolánkba folyó munka iránt, bepillantást nyerhetne a kisiskolások hétköznapjaiba. Az eddig megszokott nyílt napokhoz hasonlóan a bemutató egyszerre szól szülőkhöz és gyerekekhez. Reméljük a gyerekeknek is tetszik majd a játék, amit Sárosi Melinda, az ősszel induló előkészítő osztály tanító nénije készített számukra. Tisztelt Szülők, kérdéseiket az office@ kolcsey. ro emailcímen is feltehetik nekünk.
link - Bepillanto

2021-02-22 VII. Talentum verseny díjazása
Néhány perce ért véget a VII. Talentum verseny díjazása. Iskolánkat öt diák képviselte a 10 és 11. osztályból. Nagyon szép eredmények születtek ebben a fonák világban: Szakaszti Dominik, 10 B- III. hely, Márton Vivien, 10 B -I. dícséret, Zimán Krisztina, 10 B - II. dicséret, Cserés NIcole, 11 C - I. dicséret.
Minden tanuló két reál tantárgyból versenyzett, biológia-fizika illetve biológia-kémia párosításban. Gratulálunk nekik!

Kölcsey Ferenc vers- és prózamondó verseny 2021- eredmények
Örömmel töltött el bennünket a tény, hogy hagyományos, január 22-én, a Magyar Kultúra Napjának tiszteletére rendezett szavalóversenyünkre milyen sokan jelentkeztek, még akkor is, ha ezúttal mindez online térbe került át. Olyan szavalók is jelentkeztek, akik eddig még nem jöhettek el- és talán éppen ez az online tér előnye. Beregszásztól a Székelyföldig, Zentától Budapestig sok helyről jelentkeztek szavalók, kisiskolások és érettségi előtt állók,régi, jól ismert versenyzők és olyanok, akik most vettek először részt a Kölcsey Szavalóversenyen. Szívmelengető érzés volt meghallgatni őket, köszönjük a zsűritagok nevében is az élményt! Természetesen, mint mindig, most is nehéz volt dönteni. Gratulálunk minden résztvevőnek, az emléklapokat e-mailen küldjük minden versenyzőnek, a díjazottak az okleveleket és a könyvjutalmakat hétfőtől vehetik át az iskolában. A más városból, országból származó résztvevőknek postázni fogjuk.
Tovább... Kölcsey Ferenc vers- és prózamondó verseny 2021- eredmények

A1 csoport: Előkészítő - I - II. osztályosok számára Barátaink, az állatok- Egy szabadon választott állatokról szóló vers vagy mese magyar szerző tollából.

I.díj Balla Nóra (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, I. o) tanár Reich Annamária

II.díj Szilágyi Zoé Csenge (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, I. o) tanár Reich Annamária

II.díj Juhász Hanna (Thurzó Lajos Általános Iskola, Zenta Szerbia. I. o ) tanár Galusz Gabriella

III. díj Katona Regina (Vasile Lucaciu Általános Iskola Nagykároly, I. o ) tanár Hám Ildikó

III. díj Butean Dalma Bianka (Kölcsey Ferenc Főgimnázium II. o ) tanár Kallós Enikő

Dicséret Péter Emília (Kölcsey Ferenc Főgimnázium I. o) tanár Wolf Henriette

Dicséret Holló Júlia (Tasnádi Általános Iskola II. o) tanár Czégely Erika

Kölcsey- díj Nagy Eszter (Kölcsey Ferenc Főgimnázium Előkészítő oszt.) tanár Fülöp Andrea

Kölcsey-díj Csorján Kristóf (Kölcsey Ferenc Főgimnázium II.o) tanár Kallós Enikő

Kölcsey Szülői Egyesület díja Czapp Yvette Petra (Kölcsey Ferenc Főgimnázium II.o) tanár Kallós Enikő Rita

Kölcsey Szülői Egyesület díja Papp Kristóf (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola ) tanár Török Enikő

A2 III- IV. osztályosok számára „Történetek Csodaországból - Gyermekpróza - Egy szabadon választott prózarészlet magyar írók műveiből.

I.díj Schvarczkopf Tamás (Aurel Popp Művészeti Líceum IV. o) tanár Blatniczki Cecília

II.díj Csipő Anna (Kölcsey Ferenc Főgimnázium IV.o ) tanár Sárosi Melinda

II.díj Butean Dániel Barnabás (Kölcsey Ferenc Főgimnázium IV. o) tanár Sárosi Melinda

III.díj Kovács Szófia (Kölcsey Ferenc Főgimnázium III.o) tanár Szőke Réka

Dicséret Csorvási Panka (Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum IV.o) tanár Leiti Mónika

Dicséret Kánya Jázmin (Református Gimnázium IV. o) tanár Mekker Melinda

Kölcsey-díj Nagy Dorottya ( Kölcsey Ferenc Főgimnázium III. o) tanár Szőke Réka

Kölcsey Szülői Egyesület díja Máthé Abigél (Református Gimnázium IV. o ) tanár Mekker Melinda

B 1-es kategória: 5-6. osztály Téma: „A játék az gyönyörű…” játék a nyelvben, játékos nyelv. Egy szabadon választott vers vagy prózarészlet a XX.- XXI. század gyermek és ifjúsági irodalmából.

I.díj: Kátai Dániel (Börvelyi Általános Iskola, V. osztály) tanár Zima Anna

II.díj: Németi Nóra (Bălcescu-Petőfi Általános Iskola, VI. osztály) tanár Nagy Anita

III. díj: Koch Hanna (Kölcsey Ferenc Főgimanzium, VI. osztály) tanár Fazekas Katalin

Dicséret: Gyapai Barbara Nikolett (II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola, VI. osztály) tanár Rus Annamária

Nagy Jázmin (Bălcescu-Petőfi Általános Iskola, V. osztály) tanár Nagy Anita

LiterArt díj: Papp Dániel (Budapesti Deák Diák Általános Iskola, V. osztály) tanár Rácz István Levente

Kölcsey-díj: Hariton Nándor (Szatmárnémeti Református Gimnázium, VI. osztály) tanár Lovász Erzsébet

Kölcsey Ferenc Szülői Egyesület díja: Gábor Abigél (Kölcsey Ferenc Főgimanzium, VI. osztály) tanár Fazekas Katalin

Szamos-különdíj: Kátai Dániel (Börvelyi Általános Iskola, V. osztály) tanár Zima Anna

B 2-es kategória: 7-8. osztály Téma: A világ és én – kaland, játék, játékosság, érzelmek egy kamaszkori történetben. Egy szabadon választott vers vagy próza, prózarészlet a XX.-XXI.század ifjúsági irodalmából.

I.díj: Csernyik Balázs (Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium, VII. osztály) tanár Kerekes Attila Miklós

II.díj: Tajthy Emese (Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium, VII. osztály) tanár Kerekes Attila Miklós

III. díj (azonos pontszám): Galusz Áron (Zentai Thurzó Lajos Általános Iskola, Vajdaság, VII. osztály) tanár Nesity Máté

Loga Szilárd Áron (Szatmárnémeti Református Gimnázium, VII. osztály) tanár Varga Bressel Christiane

Dicséret: Borobei Olivia (Sándorhomoki Általános Iskola, VII. osztály) tanár Hudak Mária

LiterArt díj: Chis Ádám (Ion Creanga Általános Iskola, VII. osztály) tanár Jáger-Péter Mónika

Kölcsey-díj: Hammerstein Júlia (Budapesti Deák Diák Általános Iskola, VII. osztály) tanár Balás Rita

Kölcsey Ferenc Szülői Egyesület díja: Mészáros Krisztián (Kölcsey Ferenc Főgimnázium,VIII. osztály) tanár Fisár Erika

Szamos-különdíj: Loga Szilárd Áron (Szatmárnémeti Református Gimnázium, VII. osztály) tanár Varga Bressel Christiane

C 1-es kategória: 9-10. osztály Téma: „Kék villogású, gyönyörű tó vagyok” (Dsida Jenő). Egy szabadon választott vers Kölcsey Ferenc, Ady Endre, Kaffka Margit, Krüzselyi Erzsébet, Gellért Sándor, Fényi István, Dsida Jenő, Szilágyi Domokos, Páskándi Géza, Kovács András Ferenc, Jánk Károly vagy más szatmári alkotó költészetéből.

I.díj: Szilágyi Anna (Kölcsey Ferenc Főgimnázium, X. oztály) tanár Fazekas Katalin

II.díj: Hornyák Lili (Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium, X. osztály) tanár Kerekes Attila Miklós

III. díj: Nagy Tamás (Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium, IX. osztály) tanár Mezőné Szabad Erzsébet

Dicséret (azonos pontszám): Pataki Tamara Édua (Kölcsey Ferenc Főgimnázium, IX. osztály) tanár Téglás József

Nagy Boglárka (Aurel Popp Művészeti Líceum, X. osztály) tanár Kovács Éva

Kölcsey-díj: Oláh Lora Kisó (Budapesti Ady Endre Gimnázium, X. osztály) tanár Hollander Gyöngyi - Czompó Melinda

LiterArt díj: Besenczi Nóra ((Budapesti Ady Endre Gimnázium, X. osztály) tanár Hollander Gyöngyi - Czompó Melinda

Kölcsey Ferenc Szülői Egyesület díja: Radácsi Gréta Tímea (Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium, IX. osztály) tanár Dr. Valastyánné Szigeti Andrea

Szamos-különdíj: Berei Edina Edda (Szatmárnémeti Református Gimnázium, IX. osztály) tanár Varga Bressel Christianne

C 2-es kategória: 11-12. osztály Téma: „Én játszom ugyan, de ti vegyetek komolyan” (Szilágyi Domokos). Életöröm, szerelem, játékosság, (nyelvi, formai játékosság, motívumok játéka) a XX-XXI. század lírájában.

I.díj: Fehér Anna (Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum, XI.osztály), tanár: Szász Anikó

II.díj: Puskás Panna (Kölcsey Ferenc Főgimnázium, XI. osztály) tanár Bagosi Ilona

III. díj: Kopasz Sára (Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium XI. o) tanár Hnatik-Riskó Márta

Dicséret : Volosin Csenge (Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum, XII.osztály) tanár Heinrich Andrea

Polacsek Eszter (Kölcsey Ferenc Főgimnázium, XI. osztály) tanár Bagosi Ilona

Kölcsey-díj: Bodnár Boglárka (Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium XII.), tanár dr.Murányiné Csorba Zsuzsanna

LiterArt díj: Sztankovics Erik (Kölcsey Ferenc Főgimnázium, XI. osztály) tanár Fisár Erika

Kölcsey Ferenc Szülői Egyesület díja: Vaida Henrietta (Kölcsey Ferenc Főgimnázium, XI. osztály) tanár Téglás József

Szamos-különdíj: Puskás Panna (Kölcsey Ferenc Főgimnázium, XI. osztály) tanár Bagosi Ilona

Zsűri különdíja Tóth Panna (Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium, XII. osztály) tanár dr.Murányiné Csorba Zsuzsanna

Gratulálunk mindenkinek, jövőre visszavárunk- reméljük már nem csak online térben!


Ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját

Rövid bemutó film

2021-01-22 Magyar Kultúra Napja- másképp

A Magyar Kultúra Napja alkalmából iskolánk rendhagyó módon – ezúttal az online térben találkozva ünnepelt. Kiváló pedagógusaink olyan feladatokat alkottak, amelyek során a gyerekek játszva barangolhattak gazdag irodalmi, művészeti kincseink között. Ma egyszerre tartott mindenki osztályfőnöki órát és beszélgettek arról, milyen jó érzés tudni, hogy mi magyarok ennyi mindenre lehetünk büszkék, ennyire gazdag az a kultúra amelybe születtünk.
A feladatlapok linkjeit megosztjuk, bátran kipróbálhatják mások is őket. Jó kalandozást kívánunk mindenkinek!
Előkészítő osztály - I. II.
készítette Fülöp Andrea tanítónéni
III.-V. osztály
készítette Sárosi Melinda tanítónéni
VI.-VIII. osztály
készítette Sárosi Melinda és Fazekas Katalin tanárnő
IX.-XII. osztály
készítette Tar István tanár úr

2020-12-14 A TDDK eredményei

Minden résztvevőnek gratulálunk, kiváló dolgozatok születtek!
A dolgozatok hamarosan olvashatóak lesznek honlapunkon is. A részvételt igazoló okleveleket a jövő félév során mindenki megkapja.

Tovább... Részletes eredmények: A zsűri döntése értelmében a következő dolgozatok részesülnek egyenként 100 lejes jutalomban- a pénzjutalmakat a kölcseys diákok holnaptól személyesen vehetik fel a könyvelőségen 9-13 között, a nem iskolánkban járó diákokat kérjük a palyazatok@kolcsey.ro címre küldjék el a számlaszámot, amire utalhatjuk a pénzt.
Tantárgy Dolgozat címe, szerző
Fizika-Elektronmikroszkóp és a SARS-COV-2 ezzel történő megfigyelése, szerző: Kiss Ábel
Matematika-Teleszkópikus összegek és sorozatok – szerző: Éles Júlia
Internetes applikáció:-Mikulás posta-készítője Dudás Ákos
Biológia:-Bolhából elefánt-avagy hogyan szabadítottuk magunkra a természet haragját – szerző: Sike Zsuzsa
Földrajz:-A 2018.decemberi nagy havazást okozó mediterrán ciklon és az azt követő melegedés elemzése Szilágycseh esetében –szerző Décsei Örs
Kémia: -A nátrium, kálium, kálcium és magnézium szerepe az emberi szervezetben – szerző: Kabos Timea
Angol nyelv:-The sorrowful history of mental illness :-szerző Kala Szintia
Német nyelv:-Wirtschaftsentwicklung durch die Sathmarer Stiftung:-szerző Nagy Timea
Kísérlet:-Ultrahangos önvezető robot : -Kiss Máté
Animáció román irodalom:-O scrisoare pierdută : szerző Szarvadi Dominik
-Micul prinț :-szerző Tatár Örs Huba
Román esszé:-Herta Müller și premiul Nobel: -szerző Molnár Szilvia, Nagy Boglárka, Gál Angéla
Közgazdaságtan:-A távmunka munkavállalói szempontból:-szerző Holl Vivien
Filozófia:-Az elnémult elme :-szerző Kala Szintia
Magyar irodalom:-Forradalom most ! – Kemény Zsófi Rabok tovább című regényének forradalomképe :-szerző Balázs Hanna Imola
-Az irodalom és a filmművészet kifejezési eszközei: - szerző Kovács Kinga
Történelem:-Szatmár megye a második világháborúban :-szerző Pfeifer Tibor
Földrajz különdíj (5000ft):-Halásztelek népességföldrajzi adottságai és ezek következményei :-szerző Pintér Levente
Foto (50 lej):-Kép-Nyelv-Szó : késztítette Heinrich Alexandra Júlia
-A háztartási hulladékok problémája a nagykárolyi síkságon :-szerző Újvári Izabella, Katona Edvin

2020-11-22 megjelent a TINTASZÓSZ

Megjelent a Tintaszósz idei első száma! A különleges helyzetre való tekintettel digitális változatban tesszük közzé.
Itt olvasható!

2020-11-05 Tudományos Diák- és Didaktikai Konferencia

A Kölcsey Ferenc Főgimnázium Tudományos Diák- és Didaktikai Konferenciát szervez december 9-12 között. Azt gondoljuk, az iskola szellemi műhely, és annak is kell maradnia minden körülmények között. Arra biztatjuk diákjainkat, illetve bármely magyar tannyelvű iskola diákját határon innen és túl, próbálja ki tudását egy, az eddigiektől eltérő kihívásban!

2020-11-3 Tisztelt Szülõk, Kedves Diákok!

Holnaptól, a város többi iskolájával együtt mi is átterünk online órákra. A tanórák az órarendnek megfelelõen lesznek megtartva, minen nap 8 órai kezdéssel. Az órák 45 percesek, a szünetek 15 percesek. Szeretnénk emlékeztetni mindenkit arra, hogy az órákon való jelenlét kötelezõ, az indokolatlan hiányzás igazolatlannak minõsül. A tanítást, tanulást a körülmények ellenére is legjobb tudásunk szerint folytassuk, ne hagyjuk, hogy egyik legalapvetõbb jogunktól, a tanuláshoz valótól, essünk el! Kitartást és jó munkát kívánunk az online térben is! Egészséget mindenkinek, vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!

2020-10-28 A kisfilm pályázat eredménye:
Gratulálunk minden résztvevőnek, minden alkotónak, igazi élmény volt az alkotások friss, fiatalos hangvétele!
Tovább... Részletes eredmények: a zsűri döntése értelmében első helyezett Baki Abigél ( XI. D) Heier Hannelore( XI. E), és Ludescher Tyukodi Réka XI.A). A zsűri gratulál a csapat ötletes, színvonalas alkotásához, képi világában és gondolati tartalmában egyaránt kiemelkedő munkához. A közönségdíjat a File Evelin, Kocsán Beatrix, Kulcsár Kriszta és Kaszta Brigitta (12. F) csapata által készített kisfilm hódította el. A zsűri egy különdíjat is felajánlott Pándi Blanka (11. E) kisfilmjének, értékelve az alkotás egyedi hangvételét, színvonalas kivitelezését, a saját lírai alkotás beépítését.

Rólunk irták

Cikkek az iskoláról a nyomtatott sajtóban vagy a médiában.

Testvériskolák

 • Kölcsey Ferenc Gimnázium Nyiregyháza
 • Bocskai István Gimnázium Hajdúböszörmény
 • Batthyány Kázmér Gimnázium Szigetszentmiklós
 • Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskolá Nyiregyháza
 • Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola, Veszprém,
 • Ady Endre Gimnázium, Budapest
 • Támogatóink, pályázatok

 • Erasmus + 01 04. 2021.-. 31.01. 2023 NO 2020-1-HU01-KA227-YOU-094091
 • Bethlen Gabor Alap - pályázat- "A Kölcsey Ferenc Főgimnázium 2020-as év kulturális, tudományos és művészeti országos versenyprogramjai" , MKO-RO-1-2020/1-000273
 • Országos Magyar Matemetika Olimpia OMMO - országos döntő, MKO-RO-1-2019/1-000302 sz. pályázat
 • Bethlen Gábor Alap- Pályázat:"Kollégium nyilászárok cseréje" MKO-KP-1-2014/3-000449